فضا

نرم افزار پیش بینی هوا با هدف استخراج مشخصات جوی منطقه هدف، شامل دما، فشار، رطوبت و سرعت باد تدوین خواهد شد.

این نرم افزار باید از ارتفاع سطح دریا تا 30 کیلومتری (از سطح دریا) معتبر بوده و نتایج متناسب با پارامترهای فوق را ارائه کند.

بر این اساس، ورودیهای الگوریتم پیش بینی، باید بر مبنای تاریخ تعیین شده و برای مدت 5 روز آینده نیز قابل تعیین باشد.

در این مسیر، امکان استفاده از مدلها و الگوریتمهای موجود در شبکه جهانی وجود داشته و الگوریتم پیش بینی میتواند از ظرفیتهای ارتباط آنلاین نیز استفاده کند.

برای صحه گذاری این الگوریتم، لازم است علاوه بر تطابق با مدلهای آنلاین موجود، تطابق بر اندازه گیری های محیطی تجربی نیز محقق گردد. 

هزینه آزمونها و اندازه گیری های تجربی در این پروژه دیده نمی شود.