یکی از اصلی‌ترین خدماتی که توسط تیم تخصصی ما قابل ارائه است، آموزش و انتقال دانش و تجربیات است. در این راستا و با هدف ترویج و گسترش دانش و تخصص فضایی، برنامه‌های آموزشی متنوعی برای سطوح مختلف در نظر گرفته شده که به صورت کلی در سه بخش قابل تشریح است