در این پلن، مشاوره تنها در یک دیسیپلین تخصصی خاص ارائه خواهد شد. این مشاوره نیز می‌تواند بر اساس برنامه‌ی زمانی درخواستی تیم باشد. دیسیپلین‌هایی که توسط تیم تخصصی ما قابل ارائه است، به شرح زیر می‌باشد:

 • مهندسی سیستم
 • تضمین محصول
 • مدیریت و برنامه‌ریزی
 • تجمیع و یکپارچه‌سازی
 • آزمون و صحه‌گذاری
 • محموله تصویربرداری
 • محموله مخابراتی
 • پردازش و ارتباطات
 • تامین، ذخیره و توزیع توان
 • مخابرات
 • تعیین و کنترل وضعیت
 • تعیین و کنترل موقعیت (پیشرانش)
 • سازه و مکانیزم
 • کنترل حرارت
 • بخش زمینی